webinar register page

Webinar banner
The launch of Talking Anti-Racism at Cardiff University with Nova Reid and Matthew Williams / Lansio Trafod Gwrth-hiliaeth ym Mhrifysgol Caerdydd gyda Nova Reid a Matthew Williams
Join us for the launch event of a new series of talks discussing anti-racism at Cardiff University, where we are delighted to welcome Nova Reid, TED speaker, anti-racism activist and author.

Anti-racism expert Nova Reid will join Matthew Williams, Professor of Criminology at Cardiff University and Director of HateLab to discuss her new book 'The Good Ally’ which asks the reader: how do we truly become actively anti-racist?

Nova will also discuss with Matthew his work with HateLab and his recently published book ‘The Science of Hate’, which explores how prejudice becomes hate and what we can do to stop it.

Please note that when registering for this event, your data will be held in accordance with our Data Protection Notice.

#TalkingAntiRacism

Ymunwch â ni ar gyfer lansiad cyfres newydd o ddarlithoedd yn trafod gwrth-hiliaeth ym Mhrifysgol Caerdydd, ac rydym yn falch iawn o groesawu Nova Reid, siaradwr TED, actifydd gwrth-hiliaeth ac awdur.

Bydd yr ymgyrchydd gwrth-hiliaeth Nova Reid yn ymuno â Matthew Williams, Athro Troseddeg ym Mhrifysgol Caerdydd a Chyfarwyddwr HateLab i drafod ei llyfr newydd 'The Good Ally' sy'n gofyn i'r darllenydd: sut ydyn ni'n dod yn wirioneddol wrth-hiliol?

Bydd Nova hefyd yn trafod ei waith gyda HateLab a'i lyfr a gyhoeddwyd yn ddiweddar 'The Science of Hate', sy'n trin a thrafod sut mae rhagfarn yn dod yn gasineb a beth allwn ei wneud i'w atal.

Pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, cedwir eich data yn unol â’n Hysbysiad Diogelu Data.

#TrafodGwrthHiliaeth

Oct 26, 2021 11:00 AM in London

Webinar logo
* Required information
Loading

Speakers

Nova Reid
TED speaker, anti-racism activist and author / Siaradwr TED, actifydd gwrth-hiliaeth ac awdur
Nova Reid is one of the UK’s leading anti-racism activists. A TED speaker, an entrepreneur, podcaster and an author, she also has a background in mental wellbeing. Nova uses all these invaluable skills in her anti-racism practice and is a passionate advocate for race equity. Now, she has brought together all her learning to create The Good Ally, a book that promotes and encourages meaningful change from the inside out. Mae Nova Reid yn un o brif actifyddion gwrth-hiliaeth y DU. A hithau’n siaradwr TED, yn entrepreneur, yn bodlediwr ac yn awdur, mae ganddi hefyd gefndir mewn lles meddyliol. Mae Nova yn defnyddio'r holl sgiliau amhrisiadwy hyn yn ei hymarfer gwrth-hiliaeth ac mae'n eiriolwr angerddol dros degwch hiliol. Nawr, mae hi wedi dwyn ynghyd ei holl ddysgu i greu The Good Ally, llyfr sy'n hyrwyddo ac yn annog newid ystyrlon o'r tu mewn.
Matthew Williams
Professor of Criminology and Director of HateLab / Athro Troseddeg a Chyfarwyddwr HateLab
Matthew is Professor of Criminology at Cardiff University and author of The Science of Hate published by Faber & Faber in 2021. He directs HateLab, a £5 million UKRI World Class Lab’s investment that acts as global hub for data and insight to monitor and counter online hate speech and crime. He advises and has conducted research for the UK Home Office, the Commission for Countering Extremism, the Foreign, Commonwealth & Development Office, the US Department of Justice and Google. Mae Matthew yn Athro Troseddeg ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn awdur The Science of Hate a gyhoeddodd Faber & Faber ym 2021. Mae'n cyfarwyddo HateLab, buddsoddiad UKRI World Class Lab gwerth £5 miliwn sy'n gweithredu fel canolbwynt byd-eang ar gyfer data a mewnwelediad i fonitro a gwrthweithio lleferydd a throsedd casineb ar-lein. Mae'n cynghori ac wedi cynnal ymchwil ar gyfer Swyddfa Gartref y DU, y Comisiwn Gwrthweithio Eithafiaeth, y Swyddfa Dramor, Gymanwlad a Datblygu, Adran Gyfiawnder yr UD a Google.