webinar register page

Darlith Flynyddol Canolfan Llywodraethiant Cymru - WGC Annual Lecture - 2021 - Brigid Laffan
Bydd y ddarlith yn dadansoddi sut yr ymatebodd Iwerddon i Brexit a'r modd yr oedd Brexit yn tarfu ar y cydbwyseddau gwleidyddol a sefydliadol bregus a oedd yn ganolog i Gytundeb Dydd Gwener y Groglith. Defnyddiodd Llywodraeth Dulyn ei gallu gwladol i liniaru peryglon Brexit ar gyfer ynys Iwerddon drwy fabwysiadu dull Llywodraeth gyfan a chymdeithas gyfan o fewn y Weriniaeth a pherthnasau dwyochrog gyda'r 26 aelod-wladwriaeth arall o'r UE, Llundain, Belfast a Washington. Yr amcan allweddol i Ddulyn oedd egluro beth fyddai'n digwydd ar ffin allanol yr UE ar ynys Iwerddon. Mae Protocol Gogledd Iwerddon (NIP) a ddeilliodd o hynny wedi bod yn heriol i'w weithredu ac mae'r cydbwysedd bregus yng Ngogledd Iwerddon o dan straen difrifol. Mae'r ffin ar ynys Iwerddon yn parhau i fod yn un o'r materion mwyaf dadleuol rhwng Llundain a Brwsel ac mae'n destun drwgdybiaeth sydd wedi gweithredu fel cyfyngiad ar gynnydd perthynas gydweithredol rhwng y DG a'i chyn-bartneriaid yn yr UE.

The lecture will analyse how Ireland responded to Brexit and the manner in which Brexit disturbed the delicate political and institutional balances that were central to the Good Friday Agreement. The Dublin Government used its state capacity to mitigate the dangers of Brexit for the island of Ireland by adopting a whole of Government and whole of society approach within the Republic and multiple bilateralism with the 26 other EU member states, London, Belfast and Washington. The key objective for Dublin was to clarify what would happen on the EU’s external border on the island of Ireland. The resulting Northern Ireland Protocol (NIP) has proved challenging to implement and the delicate balance within Northern Ireland are under severe strain. The border on the island of Ireland remains one of the most contentious issues between London and Brussels and is the source of mistrust that has acted as a constraint on the emergence of a cooperative relationship between the UK and its former EU partners.

Oct 21, 2021 05:00 PM in London

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Luke Nicholas.